główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - najem lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 31 III 2022

 Częstochowa 15.11.2021 r.

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-3/2021

 

 Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji w trybie zapytania ofertowego.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

 ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

NIP: 573 02 06 780,  REGON:   000638091 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest :

Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność związaną ze środowiskami twórczymi lub inną gospodarczą, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa, o pow. 433 m2,  stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną część przedmiotowej nieruchomości.  

Lokal składa się z: 

a/ zaplecza  gospodarczego o pow. 136 m2 (z ujęciem wodnym i elektrycznym)

b/ części użytkowej o pow. 297 m2  

 

Kryterium oceny zamówienia:  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów:

1) cena brutto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium - 70%

2) funkcje użytkowe zamówienia: znaczenie kryterium – 30%

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

Od momentu podpisania umowy na okres 24 miesięcy z opcją przedłużenia terminu obowiązywania umowy i akceptacji tego przez organ prowadzący.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (zawartej w opisie zamówienia),

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ze specyfikacją  formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ ) (zał. Nr 1) .
 2.  Miejscem realizacji  jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie  ul. Wilsona 16 .
 3. Wykonawca  w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia .
 4. Oferta winna zawierać sprecyzowane informacje dotyczące formy, charakteru i sposobu prowadzenia działań  (w obszarze kulturalnym  na  zasadach współpracy w tym zakresie z Filharmonią Częstochowską ).

Dopuszcza się możliwość podnajmu przez Najemcę wydzielonej części lokalu o której mowa w pkt. II b .

 1. Cena oferty  w okresie obowiązywania umowy ulega  zmianie stosownie do wzrostu współczynnika inflacji określonego przez GUS.
   
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami oraz załącznikami niniejszego zapytania ofertowego .
 2. Przed przystąpieniem do negocjacji  Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem oferty.
 3. Wykonawca powinien wypełnić formularz  JEDZ ( zał. Nr 1).
 4. Oferta powinna być:

              - opatrzona pieczątka firmową,

  - podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny, czytelny podpis, bądź podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę wstępną  należy złożyć  do dnia 30.11.2021 r. , do godz. 12.00  
31.03.2022r. , do godz. 12.00 (termin przedłużony)

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty :  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej :

 sekretariat@filharmonia.com.pl , administracja@filharmonia.com.pl

- osobiście ( ul. Wilsona 16 , pokój N2/24-sekretariat )

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Świątek

Tel.  600 546 905 pn.-pt. w godz.  9.00 - 15.00

  e- mail : administracja@filharmonia.com.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
  Formularz  JEDZ

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana :www.filharmonia.com.pl

Załączniki:
JEDZ - Klub228.500 KB
Zapytanie - Klub22.436 KB