główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi w budynku Filharmonii - wybór wykonawcy

Na wykonawcę zadania p.t.

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz Instalacji odgromowej w budynku Filharmonii Częstochowskiej zgodnie z normą PN-EN 61140 i PN-EN 62305

po rozpatrzeniu złożonych ofert wybrano:

Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Zębik, ul. Wypalanki 91A, 42-202 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

- cena netto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium  - 100 %