główna zawartość
artykuł nr 1

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 - ogłoszenie wyników zapytania

Informujemy ,że zakończono  procedurę zapytania ofertowego po nazwą  :

Badanie i ocena sprawozdania  finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta  , które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej.

 

Komisja ofertowa w listopadzie 2021 r. rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia tj. 100 % ceny.

Komisja przetargowa stwierdziła, że wykonawcą zapytania ofertowego została

Regina Fiałkowska, Kancelaria Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3