główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

Prezydent Miasta Częstochowy

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora 
Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana
z siedzibą przy ul. Wilsona 16
42-202 Częstochowa


1. Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych,
 2. minimum 5-letni staż pracy zawodowej, 
 3. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną, 
 4. brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 5. korzystanie z pełni praw publicznych, 
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.), 
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych, 
 9. przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zakresu działalności filharmonii,
 2. znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
 5. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 6. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 7. znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,
 8. umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań,
 9. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 10. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
 11. umiejętność kierowania zespołem,
 12. zdolności organizacyjne,
 13. umiejętność negocjacji,
 14. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 15. kreatywność,
 16. komunikatywność,
 17. umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.


3. Mile widziane:
Mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji. Kandydaci posiadający dokumenty potwierdzające znajomość ww. języków obcych proszeni są o dołączenie skanu lub kopii tych dokumentów do składanej oferty.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

 1. zarządzanie filharmonią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
 2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 3. odpowiedzialność za działalność programową i realizację zadań,
 4. przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 5. gospodarowanie mieniem filharmonii.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 2. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 3. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym:

  a) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 5 – letniego stażu pracy,
  b) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 3 - letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną,

 4. kwestionariusz osobowy - kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.) - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,
 11. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, opatrzony własnoręcznym odręcznym podpisem, zawierający w szczególności następujące elementy:

 

 • misję i wizję,
 • cele strategiczne,
 • cele długoterminowe (minimum na trzy sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali jednego sezonu artystycznego) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia,
 • koncepcję finansowania działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w Częstochowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych.

 

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

6. Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: rekrutacja@czestochowa.um.gov.pl, lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej”, w terminie od dnia 28 lutego 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).


Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno - finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A, pok. 13, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.


Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

7. Osoby, które złożą ofertę poinformowane zostaną o wyniku rozpatrzenia ofert. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.


Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego prosi się kandydatów o podanie adresu e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.

Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem 34 37 07 286.

8. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy bip.czestochowa.pl

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. BRONISŁAWA HUBERMANA

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Kandydatki/Kandydata przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wolne stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.
2) Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP,
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
3) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora,
Strona 4 z 4
- telefonicznie pod numerem 34 3707 373.
4) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydatki/Kandydata w Urzędzie Miasta Częstochowy.
5) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b RODO w związku z art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy, art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
6) Podanie danych wynikających z art. 221 §1 i §2 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Kandydatkę/Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO.
7) Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Kandydatki/Kandydata są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
8) Dane osobowe Kandydatki/Kandydata będą przetwarzane w procesie rekrutacji, a następnie przechowywane w okresie zatrudnienia i przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie - dotyczy Kandydatki/Kandydata, która/y wygrała/wygrał w danej procedurze naboru. Natomiast kandydaci, którzy nie wygrali, a chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Kandydatce/Kandydatowi prawo żądania od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
10) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydatka/Kandydat zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
11) Gdy Kandydatka/Kandydat uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
12) Nie przetwarzamy danych osobowych Kandydatki/Kandydata w sposób zautomatyzowany i ich nie profilujemy.