główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Adam Klocek

Dane podstawowe

STANOWISKO

DYREKTOR NACZELNY

IMIĘ I NAZWISKO

Adam Klocek

ADRES

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16
42-202 Częstochowa

TELEFON

+48 34 324 43 05

E-MAIL

sekretariat@filharmonia.com.pl

SKARGI I WNIOSKIpiątki - 14:30-16:30

KOMPETENCJE
I OBOWIĄZKI

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy.
3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Filharmonii, powoływana przez dyrektora Filharmonii po konsultacji z Prezydentem Miasta Częstochowy.
4. Oprócz Rady Artystycznej W Filharmonii mogą działać inne zespoły doradcze powołane przez dyrektora.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

Do podstawowych zadań dyrektora naczelnego należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz.
2. Nadzorowanie, zatwierdzanie oraz wydawanie i wprowadzanie w życie regulaminów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zatwierdzanie i przedkładanie planów merytorycznych i finansowych oraz sprawozdań z działalności właściwym instytucjom i organom nadzoru.
4. Dbałość o właściwą gospodarkę mieniem oraz środkami finansowymi Filharmonii.
5. Nadzór nad działalnością bezpośrednio podległych działów oraz nad pozostałymi działami i stanowiskami za pośrednictwem zastępcy.
6. Decydowanie w sprawach osobowych, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów dotyczących zatrudnienia.
7. Realizowanie polityki kadrowej w zakresie wynagrodzeń.
8. Współpraca z Radą Artystyczną i Radą Artystyczno-Programową.
9. Odpowiedzialność za sprawy przeciwpożarowe w instytucji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Współpraca ze wszystkimi organizacjami związkowymi, działającymi w Filharmonii, w sprawach przewidzianych prawem.

Źródło: Uchwała Nr 854/LII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2005 r.