główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Ireneusz Kozera


 

NAZWA  

  DYREKTOR

IMIĘ I NAZWISKO  
 

  IRENEUSZ KOZERA
 

ADRES

Filharmonia Częstochowska
  im. Bronisława Hubermana


  ul. Wilsona 16
  42-200 Częstochowa

 

TELEFON  

 (+48) 34 324 43 05

 

ADRES E-MAIL 

 sekretariat@filharmonia.com.pl
 ireneusz.kozera@filharmonia.com.pl

 

KOMPETENCJE 
1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Filharmonii i   reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy.
3. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Filharmonii, powoływana przez dyrektora Filharmonii po konsultacji z Prezydentem Miasta Częstochowy.
4. Oprócz Rady Artystycznej W Filharmonii mogą działać inne zespoły doradcze powołane przez dyrektora.

Źródło: Uchwała Nr 854/LII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2005 r.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
Do podstawowych zadań dyrektora naczelnego należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz.
2. Nadzorowanie, zatwierdzanie oraz wydawanie i wprowadzanie w życie regulaminów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zatwierdzanie i przedkładanie planów merytorycznych i finansowych oraz sprawozdań zdziałalności właściwym instytucjom i organom nadzoru.
4. Dbałość o właściwą gospodarkę mieniem oraz środkami finansowymi Filharmonii.
5. Nadzór nad działalnością bezpośrednio podległych działów oraz nad pozostałymi działami i stanowiskami za pośrednictwem zastępcy.
6. Decydowanie w sprawach osobowych, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów dotyczących zatrudnienia.
7. Realizowanie polityki kadrowej w zakresie wynagrodzeń.
8. Współpraca z Radą Artystyczną i Radą Artystyczno - Programową.
9. Odpowiedzialność za sprawy przeciwpożarowe w instytucji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Współpraca ze wszystkimi organizacjami związkowymi, działającymi w Filharmonii, w sprawach przewidzianych prawem.

Oświadczenia majątkowe dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - http://bip.czestochowa.pl/bip/zawartosc/html/podglad?typ=86922&menuId=112553