główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019, realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Na wykonanie zadania pn.

"Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii  Częstochowskiej  
samochodu  osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019,      
realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu" 

Leasingobiorca: FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA im.B.Hubermana
                        Ul. Wilsona 16
                        42-202  Częstochowa
                        tel.   034 324 42 30

Pełna treść zadania w załączniku.

Załączniki:
SIWZ - Samochód - 2019 73.592 KB
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego po nazwą:
”Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta,
które określą czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej"


Komisja ofertowa  rozpatrzyła  wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium 
oceny zamówienia tj 100 % ceny.


Komisja przetargowa stwierdziła, że wykonawcą zapytania ofertowego został:
Regina Fiałkowska, Kancelaria Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3
 

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

 1. Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnego sprawozdania z badania, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej.
   
 2. Termin i miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać do 31.10.2019 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Filharmonii, pok. N2/24 , w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i za 2020 r. dla Filharmonii Częstochowskiej” oraz opatrzoną dopiskiem: „Nie otwierać przed 31.10.2019 r. godz. 10.00
Załączniki:
Umowa 22.083 KB
Zapytanie ofertowe 28.551 KB
Umowa powierzenia danych 20.317 KB
Formularz oferty 16.347 KB
Oświadczenie 16.163 KB
artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

prace techniczno-remontowe

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - prace naprawczo-techniczne

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych w budynku Filharmonii.

I. ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16,  42-202 Częstochowa
NIP 573 02 06 780, REGON 000638091

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.  
 • Wymiana parownika agregatu wody lodowej AERMEC NRL 1250 oraz naprawę centrali wentylacyjnej GOLD 20RXG205445 lub zamontowanie zamiennika tej centrali.
 • Położenie powłoki z polimocznika na wydzielone części dachu wraz z zabezpieczeniem obróbek blacharskich oraz gruntowaniem elementów metalowych i betonowych.
 • Wycyklinowanie i pomalowanie parkietu na balkonie Sali Koncertowej oraz przedłużenie sceny Sali Kameralnej.
 1. Prace muszą być wykonane w terminie od 01.07.2019 do 15.08.2019
 2. Wizje lokalne oraz informacje o planowanych pracach prosimy uzgadniać z Kierownikiem Technicznym Filharmonii Częstochowskiej Markiem Skoczylasem - 695 773 020 -
  w terminie do 31.05.2019
 3. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 odrębne części i dopuszcza składanie ofert częściowych . Wykonawca może złożyć ofertę nakilka części. Każda część będzie oceniana osobno.

  Kryterium oceny zamówienia: -  cena - 85%

        - dostawa i serwisowanie -15%

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Prace będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb, transportem Wykonawcy na jego koszt.
 3. Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2019 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.
 2. Miejscem prac jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie, ul. Wilsona 16.
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 4. Wykonawca w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 5. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 15.08.2019 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12.00
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.com.pl
 • osobiście (ul. Wilsona 16, pokój N2/24 - Sekretariat)
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera
 1. Osoba uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marek Skoczylas
tel.695 773 020, pn.-pt. w godz. 9.00 - 15.00
e- mail: filharmonia@filharmonia.com.pl

 1. Wizje lokalne oraz informacje o planowanych pracach prosimy uzgadniać z Kierownikiem Technicznym Filharmonii Częstochowskiej Markiem Skoczylasem – 695 773 020
  w terminie do 31.05.2019

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. Ocena ofert zostanie rozpoczęta w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.00.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do oferentów.

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej :www.filharmonia.bip.czestochowa.pl

 

 

 

Załączniki:
Treść Zapytania 170.970 KB
artykuł nr 6

Dostawa materiałów biurowych - wyniki

Informujemy ,że zakończono  procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy dla Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana w Częstochowie-  materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Komisja ofertowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oferentów zgodnie z przyjętym kryterium oceny zamówienia (85 % ceny ,15% charakterystyka dostaw) - stwierdziła, że :

najlepszą ofertę  przedstawiło  i wybrano do współpracy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SOLO-KOLOS sp. z o.o.

ul. Warszawska 363/365,

42-200 Częstochowa

artykuł nr 7

Dostawa materiałów biurowych

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.