główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac naprawczo-technicznych na budynku Filharmonii.

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych na budynku Filharmonii.

I. ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16,  42-202 Częstochowa
NIP 573 02 06 780, REGON 000638091

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.  Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego na pow.1100 m2 w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie (wymagania zgodnie z ETAG 005 - Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej).
 2. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym budynku w zakresie planowanych prac remontowych. Termin oględzin należy ustalić z Kierownikiem Technicznym Filharmonii-p.Markiem Skoczylasem, tel.695-773-020. Dodatkowo istnieje możliwość zapoznania się z opinią techniczną dotyczącą  przyczyn powstania  stanu technicznego obiektu i podania sposobu napraw. Informacji w tym zakresie udziela p.Bogdan Anioł – tel.609-505-155
 3. Prace muszą być wykonane w terminie od 04.07.2022 do 29.07.2022
 4. Wykonawca musi spełnić warunki formalno-prawne zawarte w załączniku do zapytania

  Kryterium oceny zamówienia: -  cena - 85%

        - dostawa i serwisowanie -15%

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Prace będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb, transportem Wykonawcy na jego koszt.
 3. Termin realizacji zamówienia:

Od momentu podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2022 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.
 2. Miejscem prac jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie, ul. Wilsona 16.
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 4. Wykonawca w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 5. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 29.07.2022r.
   

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12.00
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.com.pl
 2. osobiście (ul. Wilsona 16, pokój N2/24 - Sekretariat)
 3. za pośrednictwem poczty lub kuriera
 1. Osoba uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marek Skoczylas
tel.695 773 020, pn.-pt. w godz. 9.00 - 15.00
e- mail: filharmonia@filharmonia.com.pl

 1. Wizje lokalne oraz informacje o planowanych pracach prosimy uzgadniać z Kierownikiem Technicznym Filharmonii Częstochowskiej Markiem Skoczylasem – 695 773 020
  w terminie do 27.06.2022

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. Ocena ofert zostanie rozpoczęta w dniu 28.06.2022 r. o godz. 12.00.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do oferentów.

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej: www.filharmonia.bip.czestochowa.pl

 

Załącznik –wymogi formalno-prawne

Załączniki:
Formularz ofertowy16.364 KB
JEDZ229.500 KB
Oświadczenie21.443 KB
SIWZ59.326 KB
Umowa dostawy18.224 KB
Wymogi formalno-prawne18.945 KB
Zapytanie ofertowe19.621 KB