główna zawartość
artykuł nr 1

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021

Częstochowa, 12.10.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,1598)  –wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

 

 1. Zamawiający :

 

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

ul. Wilsona 16

42-202 Częstochowa

tel. 034 324 42 30

  NIP: 573 02 06 780   REGON: 000638091

Wpisana do Księgi rejestrowej Instytucji  Kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Częstochowy   pod  nr KPS.402.2

  Internet: www.filharmonia.com.pl

II. Przedmiot  zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania  finansowego Filharmonii

Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta  , które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej.

 1. Miejsce badania : siedziba Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana, 42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 16.
 2. Termin badania : do dnia 15 maja 2022 roku sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz  15 maja 2023 roku sprawozdania za 2022 rok.
 3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zostaje wyznaczony na pierwszy   dzień roboczy, następujący po dniu zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.
 4. W wyniku badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia   20.05.2022 r. ( bilans za 2021 rok) oraz 20.05.2023r. (bilans za 2022 rok) sprawozdanie z badania sporządzone zgodnie z art. 83-86 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym ,  w języku polskim,  za  każdy badany rok.

  III.  Warunki zapytania ofertowego

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający udokumentowane

 uprawnienia niezbędne do wykonania badania  sprawozdań  finansowych, którzy:

 1. są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy  z dnia 11 maja

2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz  o nadzorze publicznym

 1. posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów,

 

 1. posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 2. dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Dopuszcza się składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych  rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek   lub działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

IV.     Sposób przygotowania oferty:

a)  Oferta wypełniona i podpisana winna być złożona na formularzu ofertowym zgodnym z  załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania.

b)   Przedstawiona w ofercie cena usługi ( podana na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 ) obejmuje łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz rok 2022  i powinna zawierać : cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto .

  c)   Załączniki do formularza oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru KRS albo zaświadczenia o dokonaniu wpisu do   ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty)
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu na listę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
 3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem  polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 4. Informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie ( określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Filharmonii )
 5. Wykaz badanych podmiotów, w tym co najmniej dwóch podlegających obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, przeprowadzonych w ostatnich trzech latach.
 1. Oświadczenie z art. 69-73 ( załącznik  nr 3 ) o spełnianiu przez oferenta warunków

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii dotyczącej oceny sprawozdania

finansowego Filharmonii  Częstochowskiej za rok 2021 oraz 2022 rok.

 1. Oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 2. W przypadku konsorcjum – do oferty należy dołączyć kopię umowy regulującej współpracę oraz stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników, z którego wynika kto jest uprawniony do reprezentowania konsorcjum.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości na stronie www.filharmonia.com.pl

 

 

  V. Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty należy składać do 28.10.2021 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Filharmonii ,pok. N2/24 , w zamkniętej kopercie z adnotacją : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022 rok  dla Filharmonii Częstochowskiej” oraz opatrzoną dopiskiem : „Nie otwierać przed  28.10.219 r. godz. 10.00”

  Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera  lub osobiście na adres:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

  ul. Wilsona 16

  42-202 Częstochowa

  sekretariat  ,pok. N2/24

 

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę  jej wpływu do sekretariatu Filharmonii Częstochowskiej.
 2.  Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2021  r. o godzinie 10.00 w pok. N2/27
 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmiany swojej oferty lub jej wycofania.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. Wyniki  zostaną ogłoszone  na stronie internetowej pod adresem:  www.filharmonia.com.pl  po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Dyrektora Filharmonii  oraz zatwierdzeniu wyboru przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana poinformowany będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Filharmonia Częstochowska zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i  ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu badania sprawozdania finansowego.

 

VI. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 

 VII.  Informacje dodatkowe na temat zamawiającego

 1. Opis działalności podmiotu:

Filharmonia Częstochowska jest samorządową instytucją kultury, której celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez prezentację wartościowych form muzyki, edukację muzyczną oraz promocję twórczości muzycznej.

 

 1. Forma prawna :

Filharmonia Częstochowska posiada osobowość prawną i jest wpisana do Księgi rejestrowej Instytucji  Kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Częstochowy  pod  nr  KPS.402.2

 

 

 

 

 1. Dane charakteryzujące instytucję :

 

Wykonanie za rok 2020

Plan na rok 2021

Przychody ze sprzedaży netto

9 009 177,07

10 031 500,00

Pozostałe przychody operacyjne

  1 451 876,03

  1 800 000,00

Przychody finansowe

  2 567,75

0

Wynik finansowy netto

  -97 270,81

  -187 100,00

Suma bilansowa

30 748 178,76

28 845 448,00

Filharmonia Częstochowska nie posiada podległych jednostek.

Zobowiązania Filharmonii Częstochowskiej nie są objęte ugodą bankową ani układem sądowym.

Szacunkowa ilość dokumentów w roku : 5000

Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.09.2021r. : 143 pracowników

 

Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Lilia Sobczyk – tel.601 265 001  e-mail : lila.sobczyk@filharmonia.com.pl

Załączniki:
Zapytanie ofertowe29.396 KB
Formularz oferty16.430 KB
Umowa22.177 KB
Oświadczenie16.363 KB
Umowa danych osobowych20.365 KB