główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu

 Częstochowa 24.07.2020 r.

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-4/2020

 

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji  w trybie  zapytania ofertowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul.Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

  NIP: 573 02 06 780,  REGON: 000638091 

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest :

Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną połączoną z działalnością artystyczną, zlokalizowanego na poziomie -1 budynku Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana , ul.Wilsona 16 ,42-202 Częstochowa, o pow. 433 m2, stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną część przedmiotowej nieruchomości .

Lokal składa się z:

a/ zaplecza kuchennego o pow.136 m2,

b/ części użytkowego pow.297 m2 z możliwością wykorzystania na działalność gastronomiczną i kulturalną

 

Kryterium oceny zamówienia:  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów:

1)   cena brutto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium  - 70 %

2)   inne funkcje zamówienia: znaczenie kryterium  – 30 %

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

 Od momentu podpisania umowy  na okres 24 miesięcy z opcją przedłużenia terminu obowiązywania umowy po akceptacji tego przez organ prowadzący.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności gastronomicznej  

(zawartej w opisie zamówienia ),

  2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  3)  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

 Zamówienia,

  4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 Zamówienia

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ze specyfikacją  formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ ) (zał. Nr 1) .
 2.  Miejscem realizacji  jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie  ul. Wilsona 16 .
 3. Wykonawca  w cenie swojej oferty uwzględni  koszty czynszu przedmiotu  zamówienia .
 4.  Dopuszcza się możliwość podnajmu przez  Wykonawcę  wydzielonej części lokalu o której mowa w pkt. II b na działalność kulturalną (w całkowitym porozumieniu z Filharmonią).
 5. Cena oferty  w okresie obowiązywania umowy ulega  zmianie stosownie do wzrostu współczynnika inflacji określonego przez GUS .

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami oraz załącznikami niniejszego zapytania ofertowego .
 2. Przed przystąpieniem do złożenia oferty  Wykonawca  dokona wizji lokalnej przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca powinien wypełnić formularz  JEDZ ( zał. Nr 1).
 4. Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątka firmową,

  - podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny, czytelny podpis, bądź podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę  należy złożyć do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12.00

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty :  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej :

 sekretariat@filharmonia.com.pl , administracja@filharmonia.com.pl

- osobiście ( ul. Wilsona 16 , pokój N2/24-sekretariat )

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i okazania lokalu :

Andrzej Świątek

Tel.  600 546 905 pn.-pt. w godz.  9.00 - 15.00

  e- mail : administracja@filharmonia.com.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

 

1. Ocena ofert nastąpi  w dniu 24.08.2020 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do każdego z oferentów .

 

 1. ZAŁĄCZNIKI :
 1. Formularz  JEDZ

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie BiP Filharmonii Częstochowskiej im.B.Hubermana: www.filharmonia.bip.czestochowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
JEDZ228.500 KB