główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na klub muzyczny

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia propozycji  w trybie  zapytania ofertowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa
NIP: 573 02 06 780,  REGON:   000638091 

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest :

Zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na Klub Muzyczny, zlokalizowanego w piwnicy budynku Filharmonii Częstochowskiej im. B.Hubermana, ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa, o pow. 433 m2

z wydzieloną :

a) częścią użytkową na działalność artystyczną

b) częścią gastronomiczną na prowadzenie działalności będącej uzupełnieniem działalności instytucji kultury.

 

Kryterium oceny zamówienia
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów:

1)      cena brutto za realizację  zamówienia: znaczenie kryterium  - 80 %

2)   funkcje artystyczne zamówienia : znaczenie kryterium  – 20 %

Zasady punktacji:

Cena oferty - 80%  liczona wg. wzoru

Cb

LC= ----------  x 80 pkt

  Cmax

gdzie:

  LC -  liczba punktów w kryterium cena

  Cb - cena  badanej  oferty

Cmax - najwyższa cena

 

Funkcje artystyczne  - 20 %  liczony wg. wzoru

  Lb

   Lfa= ---------  x 20 pkt

 Lmax

gdzie:

Lfa –  liczba punktów w kryterium termin realizacji

Lb – badana ocena artystyczna (punktacja 0-20 pkt )

Lmax -  wartość maksymalna

 

W wyliczeniach punktacji będą miały zastosowanie zaokrąglenia arytmetyczne wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów zsumowanych dwóch kryteriów  LC + Lfa, liczona osobno dla każdej części zamówienia.

 

Jeżeli suma punktów obu kryteriów będzie równa dla kilku ofert, za najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najwyższą ceną.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Od momentu podpisania umowy  do wynegocjowanego terminu zakończenia z opcją przedłużenia kontynuacji na dalszy okres

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

(zawartej w opisie zamówienia )

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia

  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ze specyfikacją  formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ ) (zał. Nr 1) .
 2.  Miejscem realizacji  jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie  ul. Wilsona 16 .
 3. Wykonawca  w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia .
 4. Cena oferty  ulega  zmianie przez okres realizacji zamówienia  stosownie do wzrostu współczynnika inflacji określonego przez GUS .

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami oraz załącznikami niniejszego zapytania ofertowego .
 2. Wykonawca powinien wypełnić formularz  JEDZ ( zał. Nr 1).
 3. Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątka firmową

  - podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w

  imieniu Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny, czytelny

  podpis, bądź podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie  

  podpisu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę  należy złożyć do dnia 15.07.2020 r. , do godz. 12.00

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty :  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej :

 sekretariat@filharmonia.com.pl , administracja@filharmonia.com.pl

- osobiście ( ul. Wilsona 16 , pokój N2/24-sekretariat )

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Świątek

Tel.  600 546 905 pn.-pt. w godz.  9.00 - 15.00

  e- mail : administracja@filharmonia.com.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

   1.Ocena ofert zostanie rozpoczęta w dniu 16.07.2020 r. o godz. 10.00.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do każdego z oferentów .

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Formularz  JEDZ

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie BiP Filharmonii Częstochowskiej im.B. Hubermana: www.filharmonia.bip.czestochowa.pl/

Załączniki:
JEDZ228.500 KB
Zapytanie ofertowe4.747 MB