główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska
jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 570543-N-38-2018 z dnia
11.06. 2018 r.) pn.:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ - KONTRABASÓW, DZWONÓW RUROWYCH, WIBRAFONU I ELEMENTÓW PERKUSYJNYCH Z AKCESORIAMI

wybrano do realizacji najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców dla
poszczególnych części zamówienia:

CZĘŚĆ I - Kontrabas — 2 szt.

Pracownia Lutnictwa Artystycznego Tomasz Kasprzak,
61-651 Poznań, os.Zwycięstwa 26/101

CZĘŚĆ II Wibrafon - 1 szt.
RAGTIME Sp.J. ul.1 Maja 19 45-068 Opole

CZĘŚĆ III Dzwony rurowe - 1 szt.
RAGTIME Sp.J. ul.1 Maja 19 45-068 Opole

CZĘŚĆ IV Akcesoria perkusyjne - 5 szt.
RAGTIME Sp.J. ul.1 Maja 19 45-068 Opole

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożone przez nich oferty nie podległy
odrzuceniu. Oferty te zostały złożone na realizację części przetargu i w związku z tym
uzyskały największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez
Zamawiającego w SIWZ i są najkorzystniejsze .