główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o złożonych ofertach - dostawa fabrycznie nowych instrumentów

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ) Filharmonia Częstochowska jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 535594-N-2020 z dnia 29.04. 2020r.) pn.:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ – KONTRABASÓW,DZWONÓW
RUROWYCH,WIBRAFONU I ELEMENTÓW PERKUSYJNYCH Z AKCESORIAMI.

 

Lista oferentów zamieszczona jest w załączniku.
Komisja Przetargowa z uwagi na specyfikację zamówienia i konieczność dogłębnej analizy
ofert poda w najbliższych dniach wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.