główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020  

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do siedziby Filharmonii  Częstochowskiej   samochodu  osobowego z przestrzenią ładunkową . 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa

  NIP 573 02 06 780  ,  REGON   000638091 

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego  samochodu  osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019 lub 2020 (nowego, testowego lub powystawowego ),Opis przedmiotu zamówienia,  opisano w załączniku nr 1 .

 

Kryterium oceny zamówienia : -cena -80%

- warunki dostaw i obsługa -20%

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Termin realizacji zamówienia :

 Od momentu podpisania umowy do 30.04.2020 r. (lub do uzgodnienia)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia

  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ze specyfikacją (zał. Nr 1) .
 2.  Miejscem dostawy jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie  ul. Wilsona 16 .
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 4. Wykonawca  w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia .
 5. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 30.04.2020 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami oraz załącznikami niniejszego zapytania ofertowego

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę  należy złożyć do dnia 06.04.2020 r.  do godz.9.00

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty :  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej :administracja@filharmonia.com.pl

- osobiście ( ul. Wilsona 16, pokój N2/24-sekretariat )

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Świątek

tel.  600 546 905 pn.-pt. w godz.  9.00 - 15.00

   e- mail : administracja@filharmonia.com.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

 

   1.Ocena ofert  nastąpi w dniu 07.04.2020 r..

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do oferentów .

 

 1. ZAŁĄCZNIKI :
 1. Formularz ofertowy

 

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej :www.filharmonia.bip.czestochowa.pl