główna zawartość
artykuł nr 1

Oferta cenowa na dostawę materiałów biurowych

Znak sprawy: F.Cz./NAG/341-1/2020  

 

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do swojej siedziby materiałów biurowych.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

ul. Wilsona 16, 42-200 Częstochowa

  NIP 573 02 06 780  ,  REGON   000638091 

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 1 - formularz cenowy.

 

Kryterium oceny zamówienia

- cena - 80%
- warunki dostaw i obsługa - 20%

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2.  Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, w zależności od aktualnych potrzeb, na 3 dni robocze przed ich realizacją, transportem Wykonawcy na jego koszt  i ryzyko, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
 4. Termin realizacji zamówienia:

Od momentu podpisania umowy do 31.12.2020 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia

  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego i ze specyfikacją (zał. Nr 1) .
 2.  Miejscem dostawy jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie  ul. Wilsona 16 .
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 4. Wykonawca  w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia .
 5. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi zapisami oraz załącznikami niniejszego zapytania ofertowego
 2. Wykonawca powinien wypełnić formularz cenowy ( zał. Nr 1)
 3. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( zał. Nr 2).
 4. Wykonawca powinien podpisać oświadczenia ( zał. Nr 3)
 5. Wykonawca powinien podpisać wzór umowy ( zał Nr 4)
 6.  Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątka firmową

  - podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w

  imieniu Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny, czytelny

  podpis, bądź podpis z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie  

  podpisu.

 7.  Do oferty powinna być załączona kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

  - w przypadku, gdy oferta będzie składana za pośrednictwem poczty 

  elektronicznej, wypełniony, opatrzony pieczęcią i podpisany formularz

  oraz pozostałe załączniki  oferty, wymagające podpisu i pieczęci, powinny

  być przesłane  w formie skanu.

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę  należy złożyć do dnia 31.01.2020 r.  do godz.9.00

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty :  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej :administracja@filharmonia.com.pl

- osobiście ( ul. Wilsona 16 , pokój N2/24-sekretariat )

- za pośrednictwem poczty lub kuriera

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Świątek

tel.  600 546 905 pn.-pt. w godz.  9.00 - 15.00

   e- mail : administracja@filharmonia.com.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

 

   1.Ocena ofert  nastąpi w dniu 03.02.2019 r..

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do oferentów .

 

 1. ZAŁĄCZNIKI :
 1. Formularz cenowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy
 4. Wzór umowy