główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - zakup samochodu osobowego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego FCZ/NAG/341-3/2019 o treści:
Zakup oraz dostawa do siedziby Filharmonii Częstochowskiej samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, rok produkcji 2019 realizowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy

Uzasadnienie:
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 04.12.2019 r. Do upływu terminu składania ofert do godz. 12.00 wpłynęła tylko jedna oferta na realizację. Wartość oferty wraz z dodatkowymi kosztami wynikającymi z umowy leasingowej generuje koszty przekraczające kwotę planowanego zakupu. Dodatkowo zmienił się priorytet zakupu, który w momencie opracowania SIWZ nie występował.