główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że zakończono procedurę zapytania ofertowego po nazwą:
”Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta,
które określą czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej"


Komisja ofertowa  rozpatrzyła  wszystkie zgłoszenia oferentów zgodnie z przyjętym kryterium 
oceny zamówienia tj 100 % ceny.


Komisja przetargowa stwierdziła, że wykonawcą zapytania ofertowego został:
Regina Fiałkowska, Kancelaria Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3