główna zawartość
artykuł nr 1

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

  1. Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie (w 5 egzemplarzach) pisemnego sprawozdania z badania, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Filharmonii Częstochowskiej.
     
  2. Termin i miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy składać do 31.10.2019 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Filharmonii, pok. N2/24 , w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i za 2020 r. dla Filharmonii Częstochowskiej” oraz opatrzoną dopiskiem: „Nie otwierać przed 31.10.2019 r. godz. 10.00
Załączniki:
Umowa22.083 KB
Zapytanie ofertowe28.551 KB
Umowa powierzenia danych 20.317 KB
Formularz oferty16.347 KB
Oświadczenie16.163 KB