główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie prac naprawczo-technicznych w budynku Filharmonii.

Zapytanie ofertowe

 

Filharmonia Częstochowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo–technicznych w budynku Filharmonii.

I. ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16,  42-202 Częstochowa
NIP 573 02 06 780, REGON 000638091

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.  
 • Wymiana parownika agregatu wody lodowej AERMEC NRL 1250 oraz naprawę centrali wentylacyjnej GOLD 20RXG205445 lub zamontowanie zamiennika tej centrali.
 • Położenie powłoki z polimocznika na wydzielone części dachu wraz z zabezpieczeniem obróbek blacharskich oraz gruntowaniem elementów metalowych i betonowych.
 • Wycyklinowanie i pomalowanie parkietu na balkonie Sali Koncertowej oraz przedłużenie sceny Sali Kameralnej.
 1. Prace muszą być wykonane w terminie od 01.07.2019 do 15.08.2019
 2. Wizje lokalne oraz informacje o planowanych pracach prosimy uzgadniać z Kierownikiem Technicznym Filharmonii Częstochowskiej Markiem Skoczylasem - 695 773 020 -
  w terminie do 31.05.2019
 3. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 odrębne części i dopuszcza składanie ofert częściowych . Wykonawca może złożyć ofertę nakilka części. Każda część będzie oceniana osobno.

  Kryterium oceny zamówienia: -  cena - 85%

        - dostawa i serwisowanie -15%

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Prace będą realizowane sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb, transportem Wykonawcy na jego koszt.
 3. Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2019 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.
 2. Miejscem prac jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie, ul. Wilsona 16.
 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
 4. Wykonawca w cenie swojej oferty uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 5. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 15.08.2019 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12.00
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.com.pl
 • osobiście (ul. Wilsona 16, pokój N2/24 - Sekretariat)
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera
 1. Osoba uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marek Skoczylas
tel.695 773 020, pn.-pt. w godz. 9.00 - 15.00
e- mail: filharmonia@filharmonia.com.pl

 1. Wizje lokalne oraz informacje o planowanych pracach prosimy uzgadniać z Kierownikiem Technicznym Filharmonii Częstochowskiej Markiem Skoczylasem – 695 773 020
  w terminie do 31.05.2019

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. Ocena ofert zostanie rozpoczęta w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.00.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana pocztą elektroniczną do oferentów.

 

Niniejsze Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej :www.filharmonia.bip.czestochowa.pl

 

 

 

Załączniki:
Treść Zapytania170.970 KB