główna zawartość
artykuł nr 1

Zastępca dyrektora ds. artystycznych - Adam Klocek

NAZWA  

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ARTYSTYCZNYCH

IMIĘ I NAZWISKO

ADAM KLOCEK

ADRES  

Filharmonia Częstochowska
im. Bronisława Hubermana

ul. Wilsona 16
42-200 Częstochowa

TELEFON 

(+48) 34 324 43 05

ADRES E-MAIL 

sekretariat@filharmonia.com.pl

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA 

1. Kierowanie całokształtem działalności artystycznej zgodnie z przepisami prawa i ponoszenieodpowiedzialności za powierzony zakres działania.
2. Zastępowanie i podejmowanie wszystkich decyzji w czasie nieobecności dyrektora naczelnego,z wyjątkiem zakresu działania zastrzeżonego do jego wyłącznej kompetencji.
3. Opracowywanie planu koncertów na każdy sezon artystyczny, programów poszczególnych koncertów i odpowiedzialność za ich wykonanie.
4. Koordynowanie działalności artystycznej Filharmonii w zakresie terminów.
5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności artystycznej. 6. Odpowiedzialność za artystyczny wizerunek Filharmonii, w szczególności za atrakcyjność, dobór repertuaru i wykonawców programów artystycznych przyjętych do realizacji.
7. Kierowanie zespołem orkiestry symfonicznej, dążenie do stałego podnoszenia poziomu artystycznego.
8. Kierowanie pracą Rady Artystyczno - Programowej oraz współpraca z Radą Artystyczną.
9. Współdziałanie z dyrektorem naczelnym w zakresie ustalania planu zatrudnienia w pionie artystycznym oraz nadzór nad racjonalnym jego realizowaniem.
10. Sprawowanie nadzoru nad zachowaniem dyscypliny podległych pracowników.
11.Dokonywanie oceny podległych pracowników i wnioskowanie w sprawie wyróżnień, awansów i kar.
12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów bhp i p. poż.